Papryka w Pudełku

Regulamin Serwisu PAPRYKA W PUDEŁKU

 1. Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu www.paprykawpudełku.pl

PAPRYKA W PUDEŁKU – KLK Company Hubert Kowalik z siedzibą w Bydgoszczy, 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 76, NIP 967-091-53-67.

Użytkownik Serwisu PAPRYKA W PUDEŁKU  – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez PAPRYKA W PUDEŁKU  lub kupuje produkty PAPRYKA W PUDEŁKU  bądź w Serwisie paprykawpudelku.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

Umowa – umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a PAPRYKA W PUDEŁKU  , z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);

Usługi paprykawpudelku.pl – usługi cateringu lub innej żywności oraz usługi i materiały dietetyczne potwierdzone drogą elektroniczną w Serwisie paprykawpudelku.pl przez PAPRYKA W PUDEŁKU na rzecz Użytkowników;

Produkty paprykawpudelku.pl – produkty sprzedawane Użytkownikom poprzez Serwis paprykawpudelku.pl przez PAPRYKA W PUDEŁKU, stanowiące zestawy gotowych posiłków o określonej w ofercie wartości kalorycznej lub innej żywności oraz usługi i materiały dietetyczne.

Serwis paprykawpudelku.pl – to strona internetowa umieszczona pod adresem: paprykawpudelku.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu, której PAPRYKA W PUDEŁKU świadczy Użytkownikom Usługi PAPRYKA W PUDEŁKU i sprzedaje Produkty marki PAPRYKA W PUDEŁKU, i inne materiały dietetyczne.

Abonament PAPRYKA W PUDEŁKU – sposoby dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkowników Usług PAPRYKA W PUDEŁKU lub za zakup Produktów paprykawpudelku.pl w wybranym okresie. 

 1. Postanowienia ogólne:

2.1. Regulamin określa warunki i zasady:

 1. a) korzystania z świadczonych przez pl na rzecz Użytkowników,
 2. b) sprzedaży Użytkownikom Usług pl i Produktów paprykawpudelku.pl przez paprykawpudelku.pl,
 3. c) realizacji płatności za Usługi pl i Produkty paprykawpudelku.pl,
 4. d) Właścicielem i administratorem Serwisu pl jest KLK Company Hubert Kowalik
 5. e) Regulamin, występujący jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 6. f) Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług pl oraz wygląd i treść Serwisu paprykawpudelku.pl stanowią własność KLK COMPANY Hubert Kowalik są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi jednocześnie zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez PAPRYKA W PUDEŁKU na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. PAPRYKA W PUDEŁKU nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu paprykawpudelku.pl za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których takie prawa równocześnie przysługują PAPRYKA W PUDEŁKU.
 7. g) PAPRYKA W PUDEŁKU informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci „Internet”, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi papryka, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy PAPRYKA W PUDEŁKU a Użytkownikiem. PAPRYKA W PUDEŁKU zwraca szczególną uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika PAPRYKA W PUDEŁKU w Serwisie pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu do konta lub udostępni te informacje osobom trzecim. Dotyczy to również sytuacji gdy Użytkownik będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie paprykawpudelku.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 8. h) PAPRYKA W PUDEŁKU zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu pl może być utrudniony lub niemożliwy, w okresie trwania wyżej wymienionych prac PAPRYKA W PUDEŁKU zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej. W danej sytuacji Klient może skorzystać z zamówienia usługi drogą kontaktu telefonicznego bądź mailowego dla wybranego miasta.
 9. i) Publikowane przez Użytkowników w Serwisie pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. PAPRYKA W PUDEŁKU nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za treści naruszające takimi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich i zastrzega sobie prawo ich niezwłocznego usuwania. 
 1. Warunki korzystania z Serwisu paprykawpudelku.pl

3.1. Warunki techniczne:

3.1.1. Dla korzystania z Serwisu paprykawpudelku.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 1. a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
 2. b) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych (www),
 3. c) aktywne połączenie urządzenia, z siecią Internet;
 4. d) prawidłowo zainstalowany, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
 5. e) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 25 lub nowszej bądź Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub przeglądarka Firefox w wersji 20 lub nowszej, bądź przeglądarka Safari w wersji 5.1 lub nowszej;
 6. f) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptacja plików Cookie;
 7. g) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, obsługa skryptów Java Script;
 8. h) włączona obsługa okien wyskakujących tzw. (pop-up Windows);
 9. i) dodanie prawidłowych adresów e-mail: zamowienia@paprykawpudelku.pl jako nadawców wiadomości w celu zwiększenia gwarancji dostarczania Użytkownikowi korespondencji  PAPRYKA W PUDEŁKU. 

3.2 Warunki formalne:

3.2.1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3.2.2. Zakup Produktów  paprykawpudelku.pl  oraz niektóre z Usług paprykawpudelku.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

 1. a) posiadają konto w Serwisie pl
 2. b) zalogowali się do swojego konta w Serwisie pl
 3. c) opłacili zakup Produktów pl lub poszczególnych usług paprykawpudelku.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.

3.2.3. Konto w Serwisie paprykawpudelku.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował indywidualną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu do konta oraz wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), którego używa. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

3.3 Warunki ogólne

3.3.1. Użytkownik zobowiązany jest podać PAPRYKA W PUDEŁKU wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby oraz adresu dostawy, na podstawie których, PAPRYKA W PUDEŁKU ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych, niezbędnych do świadczenia Usług paprykawpudelku.pl oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny. W przypadku przeciwskazań zdrowotnych Użytkownik powinien skonsultować korzystanie z Produktów PAPRYKA W PUDEŁKU z lekarzem i poinformować o tym PAPRYKA W PUDEŁKU.

3.3.2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie paprykawpudelku.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.

3.3.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie paprykawpudelku.pl nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie paprykawpudelku.pl do używania osobom trzecim.

3.3.4. Usługi paprykawpudelku.pl świadczone przez paprykawpudelku.pl przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych, poglądowych, bądź czynów prowadzących do nieuczciwej konkurencji.

3.3.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu paprykawpudelku.pl i z Usług paprykawpudelku.pl oraz do zakupu Produktów PAPRYKA W PUDEŁKU wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.

3.3.6. Użytkownikowi w toku korzystania z Serwisu nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa PAPRYKA W PUDEŁKU lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

3.3.7. definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, niezgodne z prawem lub obrażać uczucia religijne lub reklamować inne witryny, firmy, produkty, usługi.

3.3.8. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich też materiałów,

3.3.9. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

3.3.10. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,

3.3.11. publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,

3.3.12. publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,

3.3.13. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług

3.3.14. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług paprykawpudelku.pl w tym w szczególności usług bloga i forum, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu paprykawpudelku.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których PAPRYKA W PUDEŁKU przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług paprykawpudelku.pl i Produktów paprykawpudelku.pl prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług paprykawpudelku.pl i zakupem Produktów paprykawpudelku.pl

3.3.15. PAPRYKA W PUDEŁKU zastrzega sobie prawo do:

 1. a) czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług PAPRYKA W PUDEŁKU, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 2. b) blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu. 
 1. Usługii produkty PAPRYKA W PUDEŁKU w Serwisie paprykawpudelku.pl

4.1. Zakres usług i produktów

4.1.1. Usługami PAPRYKA W PUDEŁKU świadczonymi Użytkownikowi przez PAPRYKA W PUDEŁKU są programy dietetyczne na okres ważności Abonamentu składające się z odpowiedniej liczby zbilansowanych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o zasady żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia oraz założenia i wytyczne Użytkownika;

4.1.2. Produkty paprykawpudelku.pl są sprzedawane w postaci zestawów, które mogą obejmować 2,3,4 lub 5 gotowych posiłków o wartości kalorycznej: 500,600,700, 800, 1000-1200, 1500, 2000, 2500, 3000 kcal oferowanych na dowolną ilość dni z uwzględnieniem przedziału cen według cennika.

4..14. Zamówienia książek, konsultacji dietetycznych.

4.1.5. Możliwe jest korzystanie z Cateringu po konsultacji z lekarzem i pod jego stałym nadzorem przez Klientów:

 1. a) chorujących na cukrzycę i niestosujących insulinoterapii,
 2. b) z nietolerancją glutenu,
 3. c) karmiących piersią – poczynając od 6 tygodnia po urodzeniu dziecka, przy dobrym stanie zdrowia,
 4. d) cierpiących na alergie pokarmowe,
 5. e) cierpiących z powodu przewlekłych chorób nerek,
 6. f) będących pod stałą opieką lekarską z innych przyczyn.

4.1.6. Z Cateringu nie mogą korzystać osoby:

 1. a) chorujące na nowotwór złośliwy (raka),
 2. b) chorujące na cukrzycę i jednocześnie stosujące insulinoterapię,
 3. c) przejawiające psychiczne zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, ortoreksja,
 4. e) karmiące piersią, jeśli nie upłynęło jeszcze 6 tygodni od narodzin dziecka

4.2. Warunki składania zamówień:

4.2.1. Warunkiem dokonania zakupu w Serwisie paprykawpudelku.pl jest:

 1. a) posiadanie aktywnego konta w Serwisie pl:

4.2.2. W celu skorzystania z Usług paprykawpudelku.pl lub dokonania zakupu Produktów paprykawpudelku.pl Użytkownik winien:

 1. a) wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),
 2. b) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go.
 3. c) wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.

4.2.3. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania i aktywowania konta Użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać propozycję własnego loginu, który po zarejestrowaniu zostanie przesłany z linkiem aktywującym konto drogą elektroniczną. PAPRYKA W PUDEŁKU zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.

4.2.4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

4.2.5. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.

4.2.6. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.

4.2.7. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody PAPRYKA W PUDEŁKU jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez KLK Company Hubert Kowalik w Serwisie paprykawpudelku.pl

4.2.8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4.2.9. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług PAPRYKA W PUDEŁKU lub Umowy sprzedaży Produktów paprykawpudelku.pl dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.

4.2.10. PAPRYKA W PUDEŁKU zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4.2.11. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

4.3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez PAPRYKA W PUDEŁKU

4.3.1. Zamówienia na Usługi paprykawpudelku.pl i zakup Produktów paprykawpudelku.pl są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie paprykawpudelku.pl Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, miejscowościach i dzielnicach których aktualna lista jest dostępna na stronie paprykawpudelku.pl

4.3.2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem. PAPRYKA W PUDEŁKU zastrzega, że w okresach świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym PAPRYKA W PUDEŁKU wcześniej poinformuje Użytkowników. PAPRYKA W PUDEŁKU zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia, przypadający na koniec zakupionego abonamentu.

4.3.3. Bezpośredni kontakt Użytkownika z PAPRYKA W PUDEŁKU jest możliwy za pomocą listu elektronicznego na adres kontakt@paprykawpudelku.pl lub telefonicznie lub przez SMS pod numer wskazany w Serwisie PAPRYKA W PUDEŁKU dla wybranego miasta.

4.3.4. PAPRYKA W PUDEŁKU zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedaży Produktu paprykawpudełku.pl do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Produktów paprykawpudełku.pl wybranych w procesie Zamówienia.

4.3.5. PAPRYKA W PUDEŁKU dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci faktury VAT wystawionej na podane w zamówieniu dane.

4.3.6. PAPRYKA W PUDEŁKU zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:

4.3.7. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

4.3.8. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych Produktów paprykawpudelku.pl

4.3.9. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Produkty paprykawpudelku.pl,

4.3.10. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.3.11. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w formie Abonamentu ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie paprykawpudelku.pl, dla wybranego Produktu paprykawpudelku.pl, oraz do odbioru zamówionego Produktu paprykawpudelku.pl

4.3.12. Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny w formie Abonamentu za zamówione Produkty PAPRYKA W PUDEŁKU poprzez dokonanie:

 1. a) przelewu bankowego na rachunek KLK Company Hubert Kowalik 09 1050 1139 1000 0092 7946 1678 w którego tytule należy wpisać numer otrzymanej faktury za zamówienie.
 2. b) przelewu online drogą elektroniczną na rzecz PAPRYKA W PUDEŁKU w systemie Przelewy 24. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest TPay Krajowy Integrator Płatności S.A. ul.św. Marcin 73/6 61-808 Poznań

4.3.13. W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty na 1 dzień przed rozpoczęciem abonamentu, zamówienie może zostać zawieszone do momentu uregulowania płatności.

4.3.14. PAPRYKA W PUDEŁKU przysługuję prawo windykacji kwoty pełnej wartości zamówienia niezależnie od zawieszenia abonamentu.

4.4. Abonament PAPRYKA W PUDEŁKU:

4.4.1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z Usług paprykawpudelku.pl lub zakupu Produktów paprykawpudelku.pl jest posiadanie ważnego Abonamentu na daną Usługę paprykawpudelku.pl lub Produkt paprykawpudelku.pl

4.4.2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którym rozpoczęło się świadczenie opłaconej nim Usługi paprykawpudelku.pl lub w którym nastąpiło dostarczenie pierwszego Produktu paprykawpudelku.pl w ramach zamówienia objętego Umową.

4.4.3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego rozpoczęcia do ostatniego dnia okresu danego Abonamentu włącznie.

4.4.4. Zryczałtowane ceny Abonamentu na Produkty paprykawpudelku.pl i paprykawpudelku.pl są podane w zakładce Cennik w Serwisie paprykawpudelku.pl

4.4.5. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

4.4.6. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę:

 1. a) przelewem bankowym
 2. b) przelewem online drogą elektroniczną.
 3. c) nie ma możliwości płatności gotówką.

4.4.7. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu paprykawpudelku.pl lub Usługi paprykawpudelku.pl, jaką chce zakupić, liczby dni, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.

4.4.8. PAPRYKA W PUDEŁKU informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie paprykawpudelku.pl, w ramach którego został uregulowany i nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

 1. Polityka prywatności PAPRYKA W PUDEŁKU

5.1. paprykawpudelku.pl zastrzega sobie prawo do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do paprykawpudelku.pl pytań związanych z usługami i produktami paprykawpudelku.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

5.2. KLK Company Hubert Kowalik z siedzibą w Bydgoszczy, 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 76 jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych   w celu realizacji umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. PAPRYKA W PUDEŁKU może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb PAPRYKA W PUDEŁKU, wynikających z przepisów prawa, za które zgodnie z art. 23 ust.4 pkt,1 wyżej wymienionej ustawy uważa się marketing dotyczący własnych usług i produktów PAPRYKA W PUDEŁKU.

5.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od paprykawpudelku.pl informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji umowy z PAPRYKA W PUDEŁKU. Zgoda jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w oświadczeniu składanym przez telefon.

5.5. W Serwisie paprykawpudelku.pl stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług paprykawpudelku.pl i sprzedaż produktów paprykawpudelku.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług paprykawpudelku.pl

5.6. Do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług paprykawpudelku.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie PAPRYKA W PUDEŁKU adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami paprykawpudelku.pl. 

 1. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie paprykawpudelku.pl

6.1. Zablokowanie usług w Serwisie paprykawpudelku.pl

6.1.1. PAPRYKA W PUDEŁKU może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usług paprykawpudelku.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.

6.1.2. Zablokowanie przez PAPRYKA W PUDEŁKU możliwości korzystania z danej Usługi paprykawpudelku.pl, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

6.2. Zablokowanie konta w Serwisie paprykawpudelku.pl

6.2.1. PAPRYKA W PUDEŁKU może zablokować konto Użytkownika w Serwisie paprykawpudelku.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

6.2.2. Zablokowanie przez PAPRYKA W PUDEŁKU konta Użytkownika w Serwisie paprykawpudelku.pl, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich dostępnych usług.

6.2.3. Zablokowanie przez PAPRYKA W PUDEŁKU konta Użytkownika w Serwisie paprykawpudelku.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

6.3. Usunięcie konta w Serwisie paprykawpudelku.pl

6.3.1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres kontakt@paprykawpudelku.pl z prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisie paprykawpudelku.pl. PAPRYKA W PUDEŁKU zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu trzech dni roboczych od zarejestrowania prośby.

6.3.2. PAPRYKA W PUDEŁKU może usunąć konto Użytkownika w Serwisie paprykawpudelku.pl w przypadku gdy Użytkownik:

 1. a) pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin,
 2. b) narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie pl
 3. c) Użytkownik nie korzystał z Serwisu pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.

6.3.3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie paprykawpudelku.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

 1. Reklamacje, przesunięcia dostaw oraz zmiana adresów dostaw.

7.1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług PAPRYKA W PUDEŁKU lub zakupem Produktów paprykawpudelku.pl, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:

 1. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@paprykawpudelku.pl
 2. b) lub listownie na adres: ul. Toruńska 76,85-023 Bydgoszcz

7.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

7.3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez PAPRYKA W PUDEŁKU stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami PAPRYKA W PUDEŁKU.

7.4. Przesunięcia dni dostaw w abonamencie, możliwe do godziny 10:00 w dniu poprzedzającym dostawę, są przyjmowane  w godzinach pracy biura (pn-pt: 09:00-16:00) za pośrednictwem:

 1. a) wiadomości e-mail na  zamowienia@paprykawpudelku.pl
 2. b) kontaktu telefonicznego

Zgłoszenia przesłane drogą SMS-ową, MMS-ową, za pośrednictwem Messengera, Facebooka lub w inny sposób niż podane powyżej, mogą zostać nierozpatrzone.

Zgłoszenia wysłane po godzinach pracy biura, bądź w dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym i uwzględniają 2 dniowy okres wyprzedzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia przez biuro.

W przypadku, gdy zgłoszenie przesunięcia dostawy, zgłoszone są poza wyznaczonymi warunkami – biuro może odmówić przyjęcia przesunięcia.

7.5. Zmianę adresu dostawy należy zgłaszać drogą e-mail bądź telefonicznie maksymalnie do godziny 13:00 dnia poprzedzającego dostawę.

 1. Postanowienia końcowe

8.1. PAPRYKA W PUDEŁKU zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

 1. a) warunków świadczenia Usług PAPRYKA W PUDEŁKU i sprzedaży produktów pl
 2. b) warunków korzystania z Usług pl i zakupu produktów paprykawpudelku.pl
 3. c) funkcjonalności Serwisu
 4. d) obowiązujących przepisów prawa.

8.2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie

8.3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed zmianą i będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia

8.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.